PRIVATUMO POLITIKA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Ši privatumo politika („Privatumo politika“) yra skirta asmenims, kurie naudojasi UAB EICORE (juridinio asmens kodas 301843750, buveinės adresas Kauno g. 14, Vilnius) teikiamomis apgyvendinimo, restorano, konferencijų salių nuomos ir kitomis paslaugomis, įsigyja prekes, arba lankosi interneto svetainėje https://comforthotel.lt/lt/, kandidatams, dalyvaujantiems atrankose į UAB EICORE skelbiamas darbo vietas.
 2. Privatumo politikoje naudojamos sąvokos
  • Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
  • Duomenų subjektas – asmuo, kuris naudojasi UAB EICORE paslaugomis, įsigyja prekes, lankosi interneto svetainėje https://comforthotel.lt/lt/, kreipiasi į UAB EICORE dėl paslaugų/ prekių ar kitais tikslais, taip pat kandidatas, dalyvaujantis atrankose į UAB EICORE skelbiamas darbo vietas.
  • Prašymas – duomenų subjekto prašymas dėl jo teisių įgyvendinimo.
  • Reglamentas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).
  • Svetainė – UAB EICORE interneto tinklapis https://comforthotel.lt/lt/.
 3. Šioje Privatumo politikoje gali būti naudojamos ir kitos sąvokos, kurių reikšmė atitinka Reglamento nuostatas.
 4. Ši Privatumo politika nėra laikoma mūsų susitarimu su Jumis dėl Jūsų duomenų tvarkymo. Šia Privatumo politika mes Jus informuojame apie pagrindinius asmens duomenų tvarkymo, duomenų subjekto teisių įgyvendinimo principus. Papildoma informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą gali būti pateikta pirkimo-pardavimo, paslaugų ir kitose sutartyse.
 5. Naudodamiesi UAB EICORE paslaugomis, pirkdami prekes, pateikdami savo duomenis, pildydamas užklausos ar rezervacijos formas, tęsdami naršymą Svetainėje, patvirtinate, kad susipažinote su šia Privatumo politika ir suprantate jos nuostatas.
 6. Ši Privatumo politika nėra taikoma, kuomet naudojamasi kitų bendrovių interneto svetainėmis ar paslaugomis ar kitomis rezervacijų sistemomis, pavyzdžiui www.booking.com. Rekomenduojame perskaityti kitų paslaugų teikėjų privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su jais dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo.

II SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

 1. UAB EICORE tvarko asmens duomenis vadovaudamasi Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.
 2. Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo užsakomų ar naudojamų paslaugų, prekių, UAB EICORE teisinių santykių su duomenų subjektu ar kitais asmenimis ir to, kokią informaciją pateikia asmuo, kai užsako ir (ar) naudojasi paslaugomis, įsigyja prekes, lankosi Svetainėje ar kreipiasi į UAB EICORE.
 3. Jūsų Asmens duomenis tvarkome tik esant teisėto tvarkymo kriterijui – siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį ar vykdyti sutartį; Jūsų sutikimu; kai tvarkyti Asmens duomenis mus įpareigoja atitinkami teisės aktai; kai Asmens duomenis reikia tvarkyti dėl mūsų ar trečios šalies teisėto intereso.
 4. Užtikriname, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, kad jie būtų tvarkomi laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių Asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

III SKYRUS

KAIP MES RENKAME ASMENS DUOMENIS

 1. Asmens duomenis mes galime gauti tiesiogiai iš Jūsų, kai:
  • Svetainėje užpildote užklausos ar rezervacijos formas;
  • pateikiate mums užsakymą UAB EICORE teikiamoms paslaugoms įsigyti;
  • kitu būdu kreipiatės į UAB EICORE;
  • bendraujate su UAB EICORE per socialinius tinklus ar stebite UAB EICORE veiklą socialiniuose tinkluose;
  • naudojatės UAB EICORE viešbučio kambarių užrakto kortelėmis.
 2. Jūsų asmens duomenis mes taip pat galime gauti netiesiogiai:
  • per internetinį rezervavimo kanalą, kurį naudojate rezervacijai atlikti, tokius kaip www.booking.com ir kitus;
  • iš Jūsų kelionių agento ar kito asmens, kuris užsako Jums UAB EICORE teikiamas paslaugas;
  • iš UAB EICORE duomenų tvarkytojų arba kitų išorinių šaltinių.
 3. Asmens duomenys gali būti generuojami, kai naudojatės paslaugomis ar dėl jų teiraujatės, pavyzdžiui, skambinate telefonu, elektroninį laišką, užsisakote paslaugas, prekes, apsilankote Svetainėje.
 4. Jūs neprivalote mums pateikti jokių Asmens duomenų, tačiau gali būti, kad, neturėdami Jūsų Asmens duomenų, tam tikrų veiksmų, pavyzdžiui, suteikti paslaugų, parduoti prekių ar išrašyti sąskaitų, negalėsime atlikti.

IV SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI

 1. Jūsų privatumas mums yra svarbus, todėl be Jūsų sutikimo Jūsų asmens duomenų kitiems asmenims mes neteiksime, išskyrus šiuos asmenis:
  • ginčo atveju – teisines paslaugas UAB EICORE teikiantiems asmenims;
  • auditoriams, kitiems konsultantams;
  • pasitelktiems duomenų tvarkytojams, rezervacijų paslaugų teikėjams;
  • internetinių rezervavimo kanalų, kuriuos naudoja duomenų subjektas rezervacijai atlikti, tokių kaip www.booking.com ir kitų, valdytojams paslaugų užsakymo, teikimo Jums tikslu;
  • Jūsų kelionių agentui ar kitam asmeniui, kuris užsako Jums UAB EICORE paslaugas, paslaugų užsakymo, teikimo Jums tikslu;
  • valstybės institucijoms, teisėsaugos įstaigoms bei kitiems asmenims Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Jeigu Jūsų asmens duomenis atskleisime kitoms duomenų gavėjų grupėms nei nurodyta šioje Privatumo politikoje, apie tai Jus informuosime ne vėliau kaip atskleidžiant duomenis pirmą kartą, išskyrus, jei tokią informaciją jau būsime pateikę Jums anksčiau kituose Jums teikiamuose ar su Jumis sudaromuose dokumentuose.

V SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

 1. UAB EICORE Jūsų asmens duomenis tvarko šiais tikslais:
  • paslaugų/prekių užsakymo ir teikimo;
  • tiesioginės rinkodaros;
  • klientų aptarnavimo;
  • kambarių rezervavimo;
  • Svetainės lankomumo statistikos ir stebėsenos, Svetainės tobulinimo;
  • turto ir asmenų apsaugos tikslu;
  • vidaus administravimo, skolų išieškojimo ir administravimo;
  • teisinių reikalavimų pateikimo, įvykdymo ir gynimo, santykių su klientais ir partneriais palaikymo;
  • buhalterinės apskaitos;
  • sutarčių administravimo ir vykdymo;
  • užklausų administravimo.

VI SKYRIUS

DUOMENŲ SUBJEKTAI, KURIŲ ASMENS DUOMENIS TVARKOME

 1. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, jei Jūs priklausote kuriai nors žemiau nurodytai asmenų grupei:
  • asmenys, kurie naudojasi UAB EICORE paslaugomis ir prekėmis ar užsako UAB EICORE paslaugas ir prekes kitiems asmenims ar kuriems yra užsakytos UAB EICORE paslaugos ir prekės;
  • asmenys, kurie lankosi Svetainėje https://comforthotel.lt/lt/;
  • asmenys, kurie bet kokiu būdu bendrauja su UAB EICORE ar stebi UAB EICORE veiklą socialiniuose tinkluose;
  • asmenys, kurie sutiko gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus ar duomenų rinkimo metu neprieštaravo dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais;
  • kandidatai, dalyvaujantys atrankose į darbo vietas;
  • UAB EICORE verslo partneriai, darbuotojai, tiekėjai.

VII SKYRIUS

TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS

 1. Aukščiau nurodytais asmens duomenų tvarkymo tikslais UAB EICORE gali būti tvarkomos šios pagrindinės asmens duomenų kategorijos, tačiau jomis neapsiribojant:
  • duomenų subjekto vardas, pavardė;
  • gimimo data, amžius;
  • tapatybės kortelės (paso) numeris, išdavimo data ir vieta;
  • telefono numeris;
  • adresas, valstybė;
  • paštas;
  • įsigyjama paslauga;
  • įsiregistravimo ir išsiregistravimo UAB EICORE viešbutyje data;
  • informacija apie kartu gyvenančius asmenis;
  • duomenų subjekto pageidavimai (maisto ir pan.);
  • rezervacijos numeris;
  • papildomai užsakytos paslaugos;
  • parašas;
  • Svetainės naršymo istorija ir data;
  • kita informacija, reikalinga paslaugų, prekių teikimui, santykių palaikymui, sąskaitų išrašymui ir sutarčių administravimui, teisinių reikalavimų pateikimui;
  • vaizdo įrašai;
  • informacija, gauta Jums naudojantis UAB EICORE viešbučio užrakto kortelėmis.
 2. Detalesnė informacija apie kitas duomenų kategorijas pateikta atskiruose Privatumo politikos skyriuose.

VIII SKYRIUS

SVEIKATOS DUOMENŲ TVARKYMAS

 1. Mes nesiekiame tvarkyti informacijos apie Jūsų sveikatos duomenis, tačiau tam, kad tinkamai suteiktume Jums apgyvendinimo ir kitas susijusias paslaugas UAB EICORE viešbutyje, informaciją apie Jūsų sveikatos duomenis galime tvarkyti, jei Jūs tokią informaciją mums patys pateiksite tikslu. Gautą informacija apie Jūsų sveikatą saugoma konfidencialiai ir neperduodama tretiesiems asmenims.

IX SKYRIUS

MOKĖJIMO KORTELIŲ DUOMENŲ TVARKYMAS

 1. Siekdami užsitikrinti, jog Jūs atsiskaitysite už mūsų teikiamas paslaugas mes prašome Jūsų pateikti Jūsų kredito/ debeto kortelės duomenis. Gavę Jūsų kredito/ debeto kortelės duomenis mes patikriname Jūsų kredito limitą. Duomenis, susijusius su Jūsų kredito/ debeto kortele, mes tvarkome tik paslaugų apmokėjimo garantijos tikslais (mūsų teisėtas interesas).
 2. Jums atšaukus, pakeitus užsakymą ar esant kitoms mokėjimų grąžinimo sąlygoms, grąžiname Jums pinigus tiesiogiai per komercinį banką.

X SKYRIUS

VAIZDO ĮRAŠŲ TVARKYMAS TURTO IR ASMENŲ APSAUGOS, VAGYSČIŲ PREVENCIJOS TIKSLU

 1. Mes vykdome vaizdo stebėjimą mūsų viešbutyje, siekdami apsaugoti savo, Jūsų ir kitų asmenų turtą, taip pat asmenų sveikatą ir gyvybę, teisėto UAB EICORE ir trečiųjų asmenų intereso pagrindu.
 2. Vykdydami vaizdo stebėjimą renkame šią informaciją: vaizdo įrašai, vaizdo įrašų užfiksavimo data ir laikas, vieta.
 3. Vaizdo stebėjimą mes organizuojame taip, kad į stebėjimo lauką nepakliūtų didesnė nei būtinai reikalinga mūsų viešbučių teritorija (patalpa, patalpos dalis). Stebimas mūsų viešbučių patalpų vidus, įėjimai į viešbutį, transporto priemonių parkavimo aikštelės.
 4. Vaizdo stebėjimas patalpose ir/arba teritorijose, skirtose asmenų privačiam naudojimui, t. y. tualetuose, dušuose, persirengimo kabinose ir pan., taip pat mūsų viešbučių kambariuose nevykdomas.
 5. Vaizdo įrašai gali būti naudojami tik įtariamoms nusikalstamoms veikoms, administraciniams teisės pažeidimams atskleisti arba UAB EICORE darbuotojų, paslaugų teikėjų, trečiųjų asmenų, turtui ar UAB EICORE turtui, asmenų sveikatai ar gyvybei padarytai žalai įrodyti, atskleisti ir gali būti perduoti tik įstatymų nustatyta tvarka turintiems teisę gauti šiuos duomenis asmenims.
 6. Vaizdo įrašus gali būti leidžiama peržiūrėti Jūsų prašymu, jei vaizdo įrašas yra susijęs su Jumis ir tokių vaizdo įrašų duomenų saugojimo terminas nėra pasibaigęs. Esant būtinybei, vaizdo įrašai gali būti perduoti teisėsaugos institucijoms gavus rašytinį teisėsaugos institucijų prašymą ar reikalavimą pateikti duomenis. Jei vaizdo įrašai peržiūrimi ne teisėsaugos institucijų ar teismo patalpose, vaizdo įrašų peržiūra turi vykti uždaroje UAB EICORE patalpoje. Tokioje peržiūroje turi teisę dalyvauti duomenų subjektas, atsakingas UAB EICORE darbuotojas, teisėsaugos institucijų atstovai.

XI SKYRIUS

UŽRAKTO KORTELE GAUTŲ DUOMENŲ TVARKYMAS

 1. Siekiant užtikrinti, kad Jūsų lankymasis UAB EICORE viešbutyje būtų saugus, turto ir asmenų apsaugos, vagysčių prevencijos tikslu UAB EICORE vykdo praėjimo kontrolę. Praėjimo kontrolė vykdoma Jums naudojantis UAB EICORE išduota kambario užrakto kortele.
 2. Kambario užrakto kortelė fiksuoja Jūsų išėjimą/ patekimą į UAB EICORE viešbučio kambarį. Jūsų apsilankymo metu, mes priskiriame Jums užrakto kortelės numerį, nustatome jos galiojimo laikotarpį.
 3. Duomenys, gauti Jums naudojantis kambario užrakto kortele, gali būti naudojami tik įtariamoms nusikalstamoms veikoms, administraciniams teisės pažeidimams atskleisti arba UAB EICORE darbuotojų, paslaugų teikėjų, trečiųjų asmenų, turtui ar UAB EICORE turtui, asmenų sveikatai ar gyvybei padarytai žalai įrodyti, atskleisti ir gali būti perduoti tik įstatymų nustatyta tvarka turintiems teisę gauti šiuos duomenis asmenims.

XII SKYRIUS

DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLU

 1. Pateikdami mums savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ar telefono numerį, galite sutikti arba nesutikti, kad šie Jūsų duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslu.
 2. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, mes taip pat galime gauti informaciją apie tai, ar naujienlaiškis buvo perskaitytas: kada ir kiek kartų buvo atvertas jis ar jame esanti nuoroda.
 3. Jei Jūs iš mūsų jau įsigijote / paslaugas ar esate su mumis sudarę sutartį ir duomenų rinkimo metu neprieštaravote dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu, Jūsų duomenis šiuo tikslu tvarkysime teisėto intereso pagrindu siųsdami pranešimus dėl panašių prekių ar paslaugų. Tokiu atveju Jūs bet kada galite atsisakyti Jums teikiamų tiesioginės rinkodaros pranešimų pranešdami mums el. paštu Co.Vilnius@choice.lt, arba paspaudę prenumeratos atsisakymo nuorodą iš UAB EICORE gauto naujienlaiškio apačioje.
 4. Mums duotą sutikimą naudoti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu Jūs bet kuriuo metu galite atšaukti, pranešdami el. paštu Co.Vilnius@choice.lt, arba paspaudę prenumeratos atsisakymo nuorodą iš UAB EICORE gauto naujienlaiškio apačioje.

XIII SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

 1. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir/ar numato teisės aktai.
 2. Įprastai duomenis tvarkysime sutarties, paslaugų teikimo metu ir 10 metų nuo sutarties, paslaugų teikimo pasibaigimo arba santykių pabaigos, vykdydami su dokumentų archyvavimu susijusius, teisės aktuose nustatytus reikalavimus bei siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius UAB EICORE reikalavimus.
 3. Rezervacijos duomenys, suvesti rezervuojant mūsų teikiamas paslaugas, yra saugomi 10 metų nuo išsiregistravimo iš viešbučio momento. Kreditinių kortelių, panaudotų registruojantis, duomenys yra saugomi 10 dienų nuo išsiregistravimo iš viešbučio momento.
 4. Vaizdo stebėjimo medžiaga su asmens duomenimis, asmens duomenys, gauti naudojantis užrakto kortele, saugomi ir tvarkomi ne ilgiau kaip 1 mėnesį nuo duomenų užfiksavimo/ gavimo dienos.
 5. Jei duomenų subjektas atšaukia sutikimą dėl duomenų tvarkymo ar pasibaigia duomenų tvarkymo terminas (kai duomenys tvarkomi duomenų subjekto sutikimo pagrindu), tokiu atveju saugomi tik duomenų subjekto sutikimo davimo faktą patvirtinantys duomenys, tačiau ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų nuo sutikimo termino pabaigos ar sutikimo atšaukimo siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius UAB EICORE reikalavimus.

XIV SKYRIUS

DUOMENŲ TVARKYTOJAI

 1. Jūsų Asmens duomenis gali tvarkyti duomenų tvarkytojai, teikiantys UAB EICORE buhalterinės apskaitos, teisines, Svetainės prieglobos, duomenų centro ir/arba serverių nuomos, IT priežiūros, išorinio audito, kitas paslaugas, taip pat viešbučių valdymo sistemos valdytojo ir viešbučių rezervavimo sistemos valdytojo paslaugas teikiantys duomenų tvarkytojai.
 2. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal UAB EICORE nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. UAB EICORE, pasitelkdami duomenų tvarkytojus, siekia užtikrinti, kad duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išsaugotų asmens duomenų paslaptį.
 3. Su kiekvienu duomenų tvarkytoju UAB EICORE pasirašo Asmens duomenų tvarkymo sutartį, kurioje apibrėžia duomenų tvarkytojo įsipareigojimus dėl asmens duomenų apsaugos bei atsakomybę už tokių įsipareigojimų pažeidimus.

XV SKYRIUS

JŪSŲ TEISĖS

 1. Kaip duomenų subjektas Jūs turite toliau šiame skyriuje nurodytas teises.
  • Teisę žinoti (būti informuoti) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
   • Kai mes gauname informaciją tiesiogiai iš Jūsų apie asmens duomenų tvarkymą mes Jus informuojame asmens duomenų gavimo metu: žodžiu (jei su Jumis bendraujame tik žodžiu, pvz., telefonu), raštu (elektroniniu paštu Jums siunčiama informacija yra laikytina, kaip teikiama raštu);
   • Jei Jūsų duomenis gausime ne tiesiogiai iš Jūsų, apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą informuosime Jus žodžiu ar raštu (kaip nurodyta aukščiau) ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo duomenų gavimo, o jei Jūsų asmens duomenis naudosime ryšiams su Jumis palaikyti – ne vėliau kaip pirmą kartą susisiekiant su Jumis;
  • Teisę susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
   • Jūs turite teisę gauti informaciją apie asmens duomenų saugojimo laikotarpį, informaciją iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami.
   • Gavę Jūsų prašymą, nedelsdami, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, mes patikrinsime, ar Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi UAB EICORE, ar ne. Nustatę, kad Jūsų asmens duomenis mes tvarkome, pateiksime Jums informaciją apie tvarkomus asmens duomenis ir tvarkomų asmens duomenų kopiją elektroniniu formatu ar popierinėje laikmenoje.
   • Laikotarpį atsakymui pateikti, prireikus mes galime pratęsti, atsižvelgdami į Jūsų prašymų sudėtingumą ir skaičių. Apie tai mes informuosime Jus atskirai. Mums nusprendus pratęsti laikotarpį atsakymui pateikti, dėl tokio pratęsimo Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.
   • Paprastai informaciją Jums teiksime nemokamai. Tačiau jei Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, arba, jei Jūs pageidausite tvarkomų asmens duomenų kopiją gauti kita forma nei UAB EICORE parengta elektroninė ar popierinė forma, UAB EICORE gali imti mokestį, kurį sudarys UAB EICORE patirtos informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašoma, administracinės išlaidos.
   • Esant akivaizdžiai nepagrįstiems ar neproporcingiems prašymams, mes turime teisę atsisakyti vykdyti Jūsų prašymą.
   • Jūsų prašymu informacija gali būti pateikiama žodžiu, leidžiant susipažinti su dokumentu, pateikiant pažymą, dokumento išrašą ar popierinę dokumento kopiją, elektroninę laikmeną, prieigą prie informacijos rinkmenos. Jei savo prašyme nenurodysite informacijos pateikimo formos, informaciją Jums pateiksime tokia pat forma, kokia gautas prašymas.
  • Turite teisę prašyti ištaisyti asmens duomenis bei sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, tuo atveju, kai susipažinę su asmens duomenimis, Jūs nustatysite, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs
   • UAB EICORE nedelsdama praneš Jums apie Jūsų prašymu atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą. Mes taip pat informuosime duomenų gavėjus apie Jūsų prašymu ištaisytus ar sunaikintus asmens duomenis, sustabdytus asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus atvejus, kai pateikti tokią informaciją būtų neįmanoma arba pernelyg sunku. Tokiu atveju Jūsų prašymu, mes pateiksime Jums informaciją apie tokius duomenų gavėjus.
   • Asmens duomenys, kurių tvarkymas apribotas, yra saugomi. Prieš apribojimo panaikinimą mes Jus informuosime apie tai elektroninių ryšių priemonėmis. Mes taip pat informuosime duomenų gavėjus apie Jūsų prašymu apribotą duomenų tvarkymą, nebent tai būtų neįmanoma ar pareikalautų neproporcingų pastangų. Tokiu atveju Jūsų prašymu, mes pateiksime Jums informaciją apie tokius duomenų gavėjus.
  • Turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni
   • Jums išreiškus nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, tolesnis duomenų tvarkymas atliekamas tik tuo atveju, jeigu motyvuotai nusprendžiama, kad priežastys, dėl kurių atliekamas asmens duomenų tvarkymas, yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba jeigu Jūsų asmens duomenys yra reikalingi pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.
  • Turite teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais:
   • Jūs bet kada turite teisę atsisakyti Jums teikiamų tiesioginės rinkodaros pranešimų, pranešdami mums el. paštu Co.Vilnius@choice.lt arba paspaudę prenumeratos atsisakymo nuorodą iš UAB EICORE gauto naujienlaiškio apačioje.
  • Teisę atšaukti duotus sutikimus dėl duomenų tvarkymo
   • Jūs bet kada turite teisę atšaukti visus savo sutikimus dėl asmens duomenų tvarkymo, kai Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas – Jūsų UAB EICORE pateiktas sutikimas;
   • Sutikimo dėl duomenų tvarkymo atšaukimas nedaro įtakos iki atšaukimo atliktų duomenų rinkimo ir tvarkymo veiksmų teisėtumui, jei jie buvo renkami/tvarkomi sutikimo pagrindu.
  • Teisė reikalauti ištrinti duomenis (teisė „būti pamirštam“):
   • Jūs turite teisę reikalauti, kad UAB EICORE ištrintų su Jumis susijusius asmens duomenis dėl Reglamento 1 dalyje numatytų priežasčių.
   • Mes turime teisę atsisakyti tenkinti Jūsų prašymą teisės aktuose nustatytais atvejais, įskaitant, bet neapsiribojant, Reglamento 17 straipsnio 3 dalyje aptartais atvejais.
   • Jeigu Jūsų prašymą tenkinsime, o Jūsų asmens duomenys (ištrinti pagal Jūsų prašymą) buvo perduoti duomenų gavėjams, šiuos duomenų gavėjus apie tai informuosime, nebent tai būtų neįmanoma ar pareikalautų neproporcingų pastangų. Jūsų prašymu pateiksime informaciją apie tokius duomenų gavėjus.
   • Ši teisė negali būti įgyvendinta, jeigu asmens duomenis privalome saugoti pagal įstatymus.
  • Teisę į asmens duomenų perkeliamumą:
   • Jūs turite teisę reikalauti, kad Jūsų pateikti asmens duomenys, jeigu jie tvarkomi sutikimo ar sutarties pagrindu, ir jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, būtų persiųsti kitam duomenų valdytojui ar perduoti Jums susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, jeigu tai yra techniškai įmanoma. Kreipdamiesi į mus dėl teisės į duomenų perkeliamumą įgyvendinimo, Jūs turite nurodyti, ar pageidaujate, kad Jūsų asmens duomenys būtų perduoti Jums ar kitam duomenų valdytojui.
   • Jei Jūsų prašymą tenkinsime ir Jūs pageidausite, kad duomenys būtų perduoti skaitmeninėje laikmenoje, pateiksime Jums UAB EICORE tvarkomus Jūsų asmens duomenis vienkartinio įrašymo kompaktiniame diske, pateiktame Jūsų, arba UAB EICORE vienkartinio įrašymo kompaktiniame diske, Jums kompensuojant šios laikmenos įsigijimo kainą.
   • Teisės į duomenų perkeliamumą Jūs neturite tų asmens duomenų atžvilgiu, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pavyzdžiui, popierinėse bylose.
   • Jūsų prašymu perkelti asmens duomenys nėra automatiškai ištrinami. Jeigu Jūs to pageidaujate, turi kreiptis į UAB EICORE dėl teisės reikalauti ištrinti duomenis („teisės būti pamirštam“) įgyvendinimo.
  • Teisę nesutikti, kad duomenų subjektui būtų taikomas tik automatizuotas duomenų tvarkymas, įskaitant profiliavimą
   • Jūs turite teisę žinoti ir būti informuotas pagal kokią logiką asmens duomenys tvarkomi automatiškai ir kokios galėtų būti tokio asmens duomenų tvarkymo pasekmės, kai duomenys tvarkomi tik automatizuotu būdu.
   • Jums kreipusis dėl automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamo sprendimo (jei tokius sprendimus UAB EICORE priimtų Jūsų atžvilgiu) peržiūros, mes atliksime išsamų visų svarbių duomenų, įskaitant ir Jūsų pateiktos informacijos, vertinimą.
  • Teisę dėl asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ar kompetentingam teismui
   • Mūsų veiksmus ar neveikimą, susijusį su duomenų subjekto teisių įgyvendinimu, galite apskųsti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, adresu A. Juozapavičius g. 6, Vilnius, el. pašto adresas ada@ada.lt, interneto svetainė www.ada.lt, taip pat kompetentingam Lietuvos Respublikos teismui. UAB EICORE veiksmus ar neveikimą Jūs turite teisę skųsti pats arba per tinkamai įgaliotą atstovą ar ne pelno įstaigą, organizaciją ar asociaciją, atitinkančią Reglamento 80 straipsnio reikalavimus.
  • Teisę į kompensaciją už žalą, patirtą dėl duomenų subjekto teisių pažeidimo
   • Dėl duomenų subjekto teisių pažeidimo patyrę materialinę ar nematerialinę žalą, Jūs turite teisę į kompensaciją, dėl kurios priteisimo turite teisę kreiptis į kompetentingą Lietuvos Respublikos teismą.

XVI SKYRIUS

KREIPIMOSI Į UAB EICORE TVARKA, JUMS ĮGYVENDINANT DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES

 1. Kreiptis dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Jūs turite teisę žodžiu arba raštu, pateikiant prašymą asmeniškai, paštu ar elektroninėmis priemonėmis šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.
 2. Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiatės žodžiu ar prašymas pateiktas raštu asmeniškai, Jūs turite patvirtinti savo tapatybę pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. To nepadarius, negalėsime priimti Jūsų prašymų ir Jūsų duomenų subjekto teisės nebus įgyvendinamos. Ši nuostata netaikoma, jeigu kreipiatės dėl informavimo apie asmens duomenų tvarkymą pagal Reglamento 13 ir 14 straipsnius.
 3. Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo nusprendėte kreiptis raštu, pateikiant prašymą paštu, kartu su prašymu turite pateikti notaro ar kita teisės aktuose nustatyta tvarka patvirtintą asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Jeigu Jūsų asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, yra pasikeitę, kartu turite pateikti dokumentų, patvirtinančių šių duomenų pasikeitimą, kopijas; jeigu jos siunčiamos paštu, tuomet kopijos turi būti patvirtintos notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka.
 5. Jeigu nusprendėte pateikti prašymą elektroninėmis priemonėmis, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba jis turi būti suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą. Ši nuostata netaikoma, jeigu kreipiatės dėl informavimo apie asmens duomenų tvarkymą pagal Reglamento 13 ir 14 straipsnius.
 6. Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teises turi būti įskaitomas, pasirašytas, jame turi būti nurodyti Jūsų vardas, pavardė, adresas ir (ar) kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo.
 7. Savo teises galite įgyvendinti pats arba per atstovą. Jei nusprendėte savo teises įgyvendinti per atstovą, Jūsų atstovas prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir (ar) kitus kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, kuriais Jūsų atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat Jūsų vardą, pavardę ir nurodyti kitus duomenis, kurie reikalingi duomenų subjekto tinkamam identifikavimui bei pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.
 8. Jei mums kiltų abejonių dėl Jūsų tapatybės, duomenų, mes turime teisę prašyti papildomos informacijos, reikalingos ja įsitikinti.
 9. Visais klausimais, susijusiais su duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis, Jūs turite teisę kreiptis į UAB EICORE vadovo paskirtą atsakingą asmenį. Kreipiantis į UAB EICORE vadovo paskirtą atsakingą asmenį paštu, rekomenduojame ant voko užrašyti, kad korespondencija skirta UAB EICORE atsakingam asmeniui.
 10. Jei Jūs kreipdamiesi į mus nesilaikote šiame skyriuje nurodytos tvarkos, mes informuosime Jus apie tai ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo Jūsų kreipimosi gavimo ir nurodysime trūkumus. Jei nurodytų trūkumų neištaisysite ar neinformuosite UAB EICORE apie priežastis, kodėl nurodyti trūkumai negali būti pašalinti, Jūsų prašymo mes nenagrinėsime.
 11. Esant objektyvioms aplinkybėms, dėl kurių nurodyti trūkumai negali būti pašalinti, įvertinę tokias aplinkybes mes galime nuspręsti priimti Jūsų prašymą ir jį nagrinėti.
 12. Mes nelaikysime, kad Jūsų prašymas yra su trūkumais, jei kreipdamiesi raštu Jūs nesilaikėte prašymo formos, nurodytos šiame Privatumo politikos skyriuje.

XVII SKYRIUS

DUOMENŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS

 1. UAB EICORE įgyvendina tinkamas organizacines ir technines duomenų saugumo priemones, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas). Prieigą prie asmens duomenų turi tik tie darbuotojai, paslaugų teikėjai bei įgalioti duomenų tvarkytojai, kuriems ji būtina darbo funkcijoms vykdyti arba paslaugoms teikti.

XVIII SKYRIUS

PASKYROS SOCIALINĖS ŽINIASKLAIDOS PRIEMONĖSE

 1. UAB EICORE yra sukūrusi ir valdo paskyrą socialinės žiniasklaidos priemonėse Facebook. Visą informaciją, kurią Jūs pateiksite socialinės žiniasklaidos priemone (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją) ar kuri gaunama Jums aplankius UAB EICORE paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse (įskaitant informaciją gaunamą socialinių tinklų valdytojų naudojamų slapukų pagalba), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas. Todėl rekomenduojame perskaityti socialinio tinklo valdytojų privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su jais dėl Jūsų asmens duomenų naudojimo.
 2. Kaip Facebook paskyrų administratorius, UAB EICORE parenka atitinkamus nustatymus, atsižvelgdama į savo tikslinę auditoriją ir į veiklos valdymo ir skatinimo tikslus. Socialinio tinklo valdytojas, suteikdamas galimybę sukurti UAB EICORE paskyrą socialiniame tinkle ir ją administruoti, gali būti apribojęs galimybę keisti tam tikrus esminius nustatymus, ir tokiu būdu UAB EICORE negali daryti įtakos, kokią informaciją apie Jus rinks socialinio tinklo valdytojas UAB EICORE sukūrus paskyrą socialiniame tinkle.
 3. Visi tokie nustatymai, tiek parinkti UAB EICORE , tiek nustatyti socialinio tinklo valdytojo, gali turėti įtakos Jūsų asmens duomenų tvarkymui naudojantis socialinės žiniasklaidos priemonėmis, apsilankant UAB EICORE paskyroje ar skaitant UAB EICORE pranešimus socialinės žiniasklaidos tinkle. Net, jei Jūs tik žiūrite į UAB EICORE pranešimus socialinės žiniasklaidos priemonėse, socialinio tinklo valdytojas gali gauti tam tikrą asmeninę informaciją, tokią kaip, kokiu galiniu įrenginiu Jūs naudojatės ir koks Jūsų IP adresas.
 4. Paprastai socialinio tinklo valdytojas Jūsų asmens duomenis (net ir tuos, kurie surinkti UAB EICORE pasirinkus papildomus paskyros nustatymus) tvarko socialinio tinklo valdytojo nustatytais tikslais, remdamasis socialinio tinklo valdytojo privatumo politika. Tačiau Jums naudojantis socialiniu tinklu, bendraujant su UAB EICORE per socialinį tinklą, apsilankant UAB EICORE paskyroje socialiniame tinkle ar stebint UAB EICORE įrašus jame, UAB EICORE gauna informaciją apie Jus. UAB EICORE gaunamų duomenų apimtis priklauso nuo UAB EICORE parinktų paskyros nustatymų, susitarimų su socialinio tinklo valdytoju dėl papildomų paslaugų užsakymo, socialinio tinklo valdytojo nustatytų slapukų.
 5. Facebook socialinio tinklo valdytojas renka informaciją, kokio tipo turinį Jūs matote, ką veikiate Facebook socialiniame tinkle, su kokiais asmenimis bendraujate, kaip dažnai ir kiek laiko su jais bendraujate, kiek esate aktyvūs socialiniame tinkle ir kitą informaciją, įskaitant informaciją apie Jūsų naudojamą galinį įrenginį. Norėdami sužinoti daugiau apie socialinio tinklo Facebook valdytojo privatumo politiką spauskite čia https://www.facebook.com/policy.php.

 

XIX SKYRIUS

REZERVACIJŲ SISTEMOS

 

 1. Apgyvendinimo ir kitas susijusias paslaugas UAB EICORE Jūs galite užsakyti ne tik naudodamiesi mūsų rezervacijų sistema, tačiau ir naudodamiesi išorinėmis rezervacijų sistemomis, tokiomis, kaip www.booking.com ir pan.
 2. UAB EICORE gali gauti Jūsų užsakymus, pateiktus per tokias išorines rezervacijų sistemas, tačiau išorinėse rezervacijų sistemose Jūsų teikiami asmens duomenys pirmiausia yra tvarkomi šių išorinių rezervacijų sistemų valdytojų. Mes neatsakome už tai, kaip Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi išorinių rezervacijų sistemų valdytojų. Todėl, prieš pateikiant bet kokius duomenis išorinėse rezervacijų sistemose, rekomenduojame išsamiai susipažinti su išorinių rezervacijų sistemų valdytojų asmens duomenų privatumo politika.

XX SKYRIUS

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

 1. Siekiant pagerinti lankymąsi mūsų Svetainėje, naudojame slapukus (angl. cookies). Slapukai – nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant Svetainėje ir yra saugomos kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.
 2. Svetainėje https://comforthotel.lt/lt/ naudojami šie slapukai:

Cookie Table

Tipas Slapuko pavadinimas Paskirtis Domenas Galiojimo terminas
Analitinis __ga; Įvertinti vartotojo apsilankymo tikslus, parengti ataskaitas apie
tinklalapio aktyvumą svetainių operatoriams ir pagerinti kliento patirtį
besilankant svetainėje
https://comforthotel.lt/ 2 metai
__gat; Kontroliuoti
interneto tinklalapyje atliktų užklausų skaičiui
10 minučių
__gid   24 valandos
Stebėjimo
tikslais, siekiant atskirti naudotojus.
_dc_gtm_UA-# Naudojamas Google Task Manager kontroliuoti Google Analytics žymėjimo
pakrovimą
24 valandos
apnid Priskiria vartotojui ID. Naudojamas fiksuoti vartotojų tinklapyje
skaičiui
3 mėnesiai
collect Naudojamas siųsti informaciją į Google Analytics apie vartotojo
įrenginį ir jo elgseną. Stebi vartotojo veiksmus reklamos kanaluose
Sesija
Dph Išsaugo vartotojo
informaciją apsilankymo tinklapyje metu, įskaitant paiešką su raktažodžiais
2 metai
PugT Naudojamas nustatyti vartotojo naršyklės slapukų atnaujinimo dažnumą,
optimizuoti tinklapio serverio efektyvumą
30 dienų
TASSK Leidžia
vartotojui peržiūrėti integruotą informaciją sistemoje Tripadvisor, tokią
kaip reklamos. Taip pat naudojamas nustatyti ar vartotojas paspaudė ant
reklaminės nuorodos, su tikslu surinkti mokesčius iš Tripadvisor
179 dienos
 
TAUD 13 dienų
Būtinasis cid Skirtas palaikyti atsiskaitymo bankinėmis kortelėmis funkciją. Paslauga
teikiama Stripe.com nesaugant jokių duomenų apie bankines korteles
https://comforthotel.lt/ 2 metai
Pirmumo _icl_visitor_lang_js Išsaugo
tinklapyje pasirinktą vartotojo kalbą
24 valandos
 
Wpml_browser_redirect_test
Sesija
Rinkodaros #.gif Neklasifikuojamas Sesija
_fbp Naudojamas Facebook trečiųjų šalių reklaminių produktų, tokių kaip
realaus laiko investavimas, pristatymui klientui
3 mėnesiai
_kuid_ Naudojamas priskirti vartotojui unikalų numerį pagal kurį siunčiama
specialiai vartotojui skirta reklama
180 dienų
_li_ss Suteikia vartotojui unikalų numerį, kuriuo remiantis jam siunčiama
trečiųjų šalių tikslinė reklama
30 dienų
Aackid Naudojamas informacijai apie vartotojo poreikius ir elgseną tinklapyje.
Ši informacija naudojama aktualesnio vartotojui turinio ir reklamų kūrimui
2 metai
Ads/ga-audiences Naudojamas Google AdWords siekiant pakartotinai kreiptis į vartotoją,
jei, remiantis jo elgsena tinklapyje, tikėtina, kad jis taps klientu
Sesija
AdServer/Pug   Sesija
 
Užfiksuoja laiką, kada vartotoja prisijungė prie
tinklapio. Ši informacija naudojama analitiniais tikslais
 
 
Ckid Naudojamas
vartotojo sekimui įvairiuose tinklapiuose, siekiant pateikti aktualią
vartotojui reklamą
https://comforthotel.lt/ 2 metai
 
Cktst
24 valandos
CMDD Naudojamas
fiksuoti vartotojo duomenis apsilankymo tinklapyje metu, tokius kaip
apsilankymų skaičius, vidutinis apsilankymo tinklapyje laikas, atvertų langų
tinklapyje skaičių. Ši informacija naudojama siekiant vartotojui pateikti
aktualią reklamą
24 valandos
 
 
CMID 1 metai
 
 
CMPRO 3 mėnesiai
 
 
CMPS 3 mėnesiai
 
 
CMRUM3 1 metai
 
 
CMST 24 valandos
Demcomf.jpg Suteikia vartotojui unikalų numerį, kuriuo remiantis jam siunčiama
trečiųjų šalių tikslinė reklama
Sesija
Demdex Naudojamas siekiant unikalų vartotojo numerį ir jo veiksmus tinklapyje
užregistruoti ir susieti su ne tinkle esančia informacija siekiant pateikti
aktualią vartotojui reklamą
180 dienų
Fr Naudojamas Facebook trečiųjų šalių reklaminių produktų, tokių kaip
realaus laiko investavimas, pristatymui klientui
3 mėnesiai
Gcma Naudojamas vartotojo sekimui įvairiuose tinklapiuose, siekiant pateikti
aktualią vartotojui reklamą. Ši informacija taip pat leidžia sumažinti
vartotojui rodomas pasikartojančias reklamas
2 metai
GPS Naudojamas užregistruoti unikalų vartotojo mobiliojo įrenginio numerį
leidžiant jį sekti naudojant geografinę GPS vietą
24 valandos
Rinkodaros i Naudojamas registruoti anoniminę vartotojo informaciją, tokią kaip IP
adresas, geografinė vietovė, aplankyti tinklapiai ir reklamos, siekiant
pateikti vartotojui optimizuotą ir aktualią reklamą remiantis vartotojo
veiksmais tinklapyje
https://comforthotel.lt/ 1 metai
Id Naudojamas užregistruoti unikalų vartotojo numerį, kuris nustato
sugrįžtančio vartotojo įrenginį. Numeris naudojamas pateikti vartotojui
aktualias reklamas
1 metai
IDE Naudojamas Google DoubleClick užregistruoti ir pranešti apie tinklapio
vartotojo veiksmus paspaudus ar peržiūrėjus reklamą, siekiant nustatyti
reklamos veiksmingumą ir pristatyti aktualias vartotojui reklamas
2 metai
KRTBCOOKIE_# Naudojamas užregistruoti unikalų vartotojo numerį, kuris nustato
sugrįžtančio vartotojo įrenginį, kuris naudoja tą patį reklamų tinklą.
Numeris naudojamas aktualių reklamų pateikimui
3 metai
Lidid Renka informaciją apie vartotojo veiksmus. Naudojamas reklamų
tinklapyje aktualizavimui. Slapukas taip pat naudojamas aptikti nukreipimus
iš kitų tinklapių
2 metai
NID Naudojamas
užregistruoti unikalų vartotojo numerį, kuris nustato sugrįžtančio vartotojo
įrenginį. Numeris naudojamas pateikti vartotojui aktualias reklamas
6 mėnesiai
Pagead/1p-user-list/#   Sesija
Rinkodaros Part Naudojamas pateikti vartotojui aktualų tinklapio turinį ir reklamas.
Paslauga teikiama trečiųjų šalių reklamos teikėjų, teikiančių realaus laiko
reklamuotojų paslaugas
https://comforthotel.lt/ 24 valandos
Ph Naudojamas vartotojo sekimui įvairiuose tinklapiuose, siekiant pateikti
aktualią vartotojui reklamą. Ši informacija taip pat leidžia sumažinti
vartotojui rodomas pasikartojančias reklamas
2 metai
Pixel/partner/img/eh8nG4NDXWvIHGsf/vs Naudojamas pateikti vartotojui aktualų tinklapio turinį ir reklamas.
Paslauga teikiama trečiųjų šalių reklamos teikėjų, teikiančių realaus laiko
reklamuotojų paslaugas
Sesija
PMC Leidžia vartotojui peržiūrėti integruotą informaciją sistemoje
Tripadvisor, tokią kaip reklamos. Taip pat naudojamas nustatyti ar vartotojas
paspaudė ant reklaminės nuorodos, su tikslu surinkti mokesčius iš Tripadvisor
2 metai
Ps/cmap Neklasifikuojama Sesija
 
Ps/ps
PUBMDCID Naudojamas užregistruoti unikalų vartotojo numerį, kuris nustato
sugrįžtančio vartotojo įrenginį. Numeris naudojamas pateikti vartotojui
aktualias reklamas
3 mėnesiai
Pxrc   2 mėnesiai
Slapukas registruoja vartotojo informaciją. Ši
informacija naudojama optimizuoti reklamų aktualumą vartotojui
 
 
 
rlas3 Naudojamas
fiksuoti vartotojo duomenis apsilankymo tinklapyje metu, tokius kaip
apsilankymų skaičius, vidutinis apsilankymo tinklapyje laikas, atvertų langų
tinklapyje skaičių. Ši informacija naudojama siekiant vartotojui pateikti
aktualią reklamą
https://comforthotel.lt/ 1 metai
 
 
  Sesija
rum
  sa_aud_cmp Slapukas
naudojamas tinklapio vadovo, siekiant nustatyti vartotojo apsilankymo
tinklapyje laiką ir dažnumą (vartotojo informacijos sinchronizavimas).
Informacijos sinchronizavimas naudojamas surinkti visą aktualią informaciją
iš kelių tinklapių
24 valandos
   
   
  sa_dmp_synced 29 dienos
 
 
 
 
 
 
 
 
  ServerPool Naudojamas Tripadvisor sistemos turinio peržiūrai, įskaitant mokėjimų
iš nukreipiančių institucijų mokesčius ir vartotojo sekimui tinklapyje
Sesija
  SRT Leidžia
vartotojui peržiūrėti integruotą informaciją sistemoje Tripadvisor, tokią
kaip reklamos. Taip pat naudojamas nustatyti ar vartotojas paspaudė ant
reklaminės nuorodos, su tikslu surinkti mokesčius iš Tripadvisor
Sesija
   
Rinkodaros  
St_browser_id 1 metai
TACds Naudojamas Tripadvisor sistemos turinio peržiūrai, įskaitant mokėjimų
iš nukreipiančių institucijų mokesčius ir vartotojo sekimui tinklapyje
2 mėnesiai
Tap.php Naudojamas užregistruoti vartotojo informacijai, tokiai kaip IP
adresas, geografinė vietovė ir susidomėjimas reklamomis. Ši informacija
naudojama reklamų tinklapyje aktualizavimui, kurios naudojasi Rubicon Project
paslaugomis
Sesija
  TapAd_DID Naudojamas
nustatyti, kokį įrenginį naudoja vartotojas (mobilusis telefonas, planšetė,
kompiuteris, televizorius ir kt.)
https://comforthotel.lt/ 2 mėnesiai
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Tapid Naudojamas
nustatyti vartotojo apsilankymus tinklapyje ir jo įrenginius. Paslauga
teikiama trečiųjų šalių reklamos teikėjų, teikiančių realaus laiko
reklamuotojų paslaugas
24 valandos
   
   
  tapidSync Sesija
  TART Leidžia vartotojui peržiūrėti integruotą informaciją sistemoje
Tripadvisor, tokią kaip reklamos. Taip pat naudojamas nustatyti ar vartotojas
paspaudė ant reklaminės nuorodos, su tikslu surinkti mokesčius iš Tripadvisor
5 dienos
  TASession Naudojamas
Tripadvisor sistemos turinio peržiūrai, įskaitant mokėjimų iš nukreipiančių
institucijų mokesčius ir vartotojo sekimui tinklapyje
Sesija
Rinkodaros  
TATravelInfo 13 dienų
 
TAUnique 2 metai
Test_cookie Naudojamas nustatyti ar vartotojo naršyklė palaiko slapukų funkciją 24 valandos
Tr Naudojamas Facebook trečiųjų šalių reklaminių produktų, tokių kaip
realaus laiko investavimas, pristatymui klientui
Sesija
Uid Naudojamas fiksuoti vartotojo duomenis apsilankymo tinklapyje metu,
tokius kaip apsilankymų skaičius, vidutinis apsilankymo tinklapyje laikas,
atvertų langų tinklapyje skaičių. Ši informacija naudojama siekiant
vartotojui pateikti aktualią reklamą
180 dienų
Usersync Naudojamas suteikti vartotojui unikalų numerį, leidžiantį trečiųjų
šalių reklamos teikėjams pateikti vartotojui aktualią reklamą. Paslauga
teikiama trečiųjų šalių reklamos teikėjų, teikiančių realaus laiko
reklamuotojų paslaugas
Sesija
  Uuid2 Suteikia
vartotojui unikalų numerį, kuriuo remiantis jam siunčiama trečiųjų šalių
tikslinė reklama
https://comforthotel.lt/ 3 mėnesiai
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  VISITOR_INFO1_LIVE Naudojamas siekiant nustatyti vartotojo duomenų perkėlimo mastą
tinklapiuose su integruota YouTube vaizdo įrašų funkcija
179 dienos
  w/1.0/sd Naudojamas fiksuoti vartotojo duomenis apsilankymo tinklapyje metu,
tokius kaip apsilankymų skaičius, vidutinis apsilankymo tinklapyje laikas,
atvertų langų tinklapyje skaičių. Ši informacija naudojama siekiant
vartotojui pateikti aktualią reklamą
Sesija
  YSC Naudojamas statistikai, apie vartotojo peržiūrėtus YouTube vaizdo
įrašus, rinkti
Sesija
  Yt-remote-cast-installed Renka vartotojo
vaizdo įrašų grojaraščio informaciją naudojant integruotą YouTube vaizdo
įrašų funkciją
Sesija
Rinkodaros  
Yt-remote-connected-devices
 
Yt-remote-device-id Nuolat
 
Yt-remote-fast-check-period
 
Yt-remote-session-app Nuolat
 
Yt-remote-session-name
Sesija
Sesija
Sesija
gid Neklasifikuojamas 2 metai
 1. Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą Svetainėje, teikti pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų Svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek Svetainę, tiek ir teikiamas paslaugas, išsaugoti Jūsų užbaigtas ar nebaigtas rezervacijas, kad galėtumėte prie jų vėliau sugrįžti. Slapukai leidžia UAB EICORE teikti prie naudotojų poreikių pritaikytas paslaugas (pavyzdžiui, rodant tik konkretų naudotoją dominantį turinį). Jeigu UAB EICORE Svetainėje yra nuorodos į kitas svetaines (įskaitant ir išorines rezervacijų sistemas ar internetines apžvalgas), kurios taip pat naudoja slapukus, jie čia neapibūdinti.
 2. Kai įrašomi funkciniai, stebėjimo, reklaminiai slapukai ir (ar) trečiosios šalies slapukai, mes prašome Jūsų sutikimo. Kai įrašomi būtinieji slapukai, juos naudojame teisėto intereso pagrindu ir Jūsų sutikimo dėl tokių slapukų įrašymo neprašome.
 3. Jei Jūsų sutikimą gavome, ateityje pakartotinai naudojant tą patį slapuką tuo pačiu tikslu sutikimo dar kartą neprašysime. Tai galioja ir trečiųjų šalių naudojamų slapukų atžvilgiu.
 4. Detalesnė informacija apie socialiniame tinkle Facebook naudojamus slapukus pateikta čia https://www.facebook.com/policies/cookies/
 5. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, tuo atveju, kai prašome Jūsų sutikimo dėl slapukų įrašymo, Jūs galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti/išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto Svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie Svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.
 6. Svetainės lankytojų statistika analizuojama Google Analytics pagalba. Informacija, surinkta Google Analytics slapukų apie Jūsų Svetainės naršymo istoriją, gali būti perduodama ir saugoma serveriuose, esančiuose už Europos Sąjungos ribų.

XXI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Kreipdamiesi į mus, Jūs išreiškiate savo valią, kad UAB EICORE kreiptųsi į Jus dėl Jūsų užklausos.
 2. Privatumo politikos nuostatų vykdymui ir aiškinimui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. UAB EICORE gali savo nuožiūra keisti šią Privatumo politiką, kuri įsigalioja nuo jos paskelbimo Svetainėje https://comforthotel.lt/lt/.
 3. Ši Privatumo politika yra taikoma nuo 2019-03-29.